AKTUALNOŚCI

10.07.2018


Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy.


Ważna informacja dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą – z dniem 30 kwietnia 2018 r. zaczęła obowiązywać Konstytucja dla Biznesu, czyli pakiet ustaw mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy całkowicie znoszą obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i wymuszają konieczność podporządkowania się przez przedsiębiorców znowelizowanej regulacji prawnej. 

W skład Konstytucji dla Biznesu wchodzą:

 • Ustawa Prawo Przedsiębiorców,
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany wprowadzone przez nowelizację obejmują m.in. zagadnienia związane z obowiązkami ciążącymi na osobach prowadzących działalność gospodarczą, jak również kwestie dotyczące zakładania firmy, zawieszania działalności, czy też załatwiania przez przedsiębiorców spraw urzędowych. Najważniejszą jednak regulacją w ramach uchwalonego pakietu ustaw jest Prawo Przedsiębiorców, określające fundamenty prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej.

Konstytucja dla Biznesu w nowy sposób definiuje działalność gospodarczą, jako zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Sztandarowymi zasadami wyłaniającymi się z regulacji Prawa Przedsiębiorców są natomiast zasada wolności działalności gospodarczej i równości gospodarczej (art. 2 ustawy), jak również zasada sprowadzająca się do formuły ,,co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” (art. 8 ustawy). W myśl powyższego, przedsiębiorca zyskuje możliwość podejmowania wszelkich działań w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, które nie pozostają zabronione przez obowiązujące przepisy prawne. Na korzystną pozycję przedsiębiorcy mają wpływać także domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1 ustawy), oznaczające rozstrzyganie wszelkich wątpliwości bądź niedających się usunąć niejasności czy błędów na korzyść przedsiębiorcy oraz zasada przyjaznej interpretacji niejasnych przepisów prawnych. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, instytucje państwowe nie będą mogły dłużej nakładać na przedsiębiorców nieuzasadnionych obciążeń, przykładowo w postaci żądania dostarczenia dokumentów i udzielenia informacji, którymi urząd już dysponuje. Gwarantem ochrony praw przedsiębiorców stanie się natomiast Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zyskujący uprawnienie do interweniowania w każdym przypadku łamania praw osób prowadzących działalność gospodarczą oraz posiadający możliwość interwencji w przedmiocie interpretacji najbardziej skomplikowanych przepisów prawnych.

Wśród istotnych zmian pakietu ustaw wyróżnić należy m.in. zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku rejestracji działalności, gdy przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca zyskuje także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w sytuacji, gdy zatrudnia on pracowników będących na urlopach wychowawczych, rodzicielskich i macierzyńskich. Nowelizacja przewiduje wreszcie ulgę na start w postaci zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek społecznych w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Docelowo nowa regulacja ma również doprowadzić do wyeliminowania funkcjonującego w obrocie gospodarczym nr REGON i ograniczenia weryfikacji firmy wyłącznie poprzez nr NIP.

W celu kontaktu przedsiębiorców z urzędami utworzony zostanie nowy portal internetowy, umożliwiający na dokonanie drogą elektroniczną szeregu operacji, jak m.in. uiszczenia opłat urzędowych, czy uzyskania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal będzie udzielał także informacji (poprzez sms lub mail) o zbliżających się terminach urzędowych na realizację podstawowych obowiązków przedsiębiorcy oraz będzie udostępniał aktualizacje w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Zdaniem autorów nowelizacji Konstytucja dla Biznesu, poprzez ochronę i wspieranie wolności działalności gospodarczej, ma przyczynić się do rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego, gwarantując ochronę praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji. Zapoznanie się z nową regulacją przez wszystkich przedsiębiorców jest konieczne dla prawidłowego podejmowania, wykonywania i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, a także realizacji prawnie chronionych interesów przedsiębiorców, zakreślonych przez ustawodawcę.


 • 26.03.2020
  Orzecznictwo w zakresie DJP – wytyczne czy obowiązek?
  więcej...
 • 15.03.2020
  Umowa handlowa Unii Europejskiej z Ukrainą
  więcej...
 • 16.02.2020
  Umowa między Unią Europejską a Mercosur
  więcej...
 • 10.02.2020
  Polska liderem w produkcji i eksporcie drobiu
  więcej...
 • 04.02.2020
  Oszustwo w sprzedaży drobiu
  więcej...
 • 24.01.2020
  Ustawa „antyodorowa”
  więcej...
 • 14.10.2019
  WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – ZMIANY W POSTĘPOWANIACH
  więcej...
 • 08.10.2019
  SPECUSTAWA UŁATWIAJĄCA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW UE W ROLNICTWIE
  więcej...
 • 14.09.2019
  NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  więcej...
 • 16.08.2019
  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą oznakowanie "bez GMO"
  więcej...