AKTUALNOŚCI

14.10.2019


WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – ZMIANY W POSTĘPOWANIACH


Dnia 14 sierpnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz niektórych innych ustaw. Zmiany weszły w życie 24 września 2019 r. Jakie są najważniejsze zmiany i czy usprawnią dotychczasowe procesy?

Zmiany dotyczące procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczą wszystkich inwestycji sklasyfikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian, jest nowe kryterium określania statusu stron postępowania – 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację inwestycji, nie biorąc pod uwagę geodezyjnego podziału terenu. Kolejną istotną zmianą jest fakt, że w sytuacji śmierci stron postępowania lub nieaktualnych danych w momencie wszczęcia postępowania, przyjęty przepis ustanawia tzw. fikcję doręczenia. Ma to na celu uniknięcie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowe przepisy nakładają na strony obowiązek poinformowania organu o zmianie właściciela nieruchomości. W przypadku gdy nowy właściciel nie dokona takiego zawiadomienia, nabywca nieruchomości nie będzie mógł wnioskować o wznowienie postępowania z uwagi na brak jego oficjalnego udziału w postępowaniu. Kolejna zmiana, dopuszcza zawieszenie postępowania na wniosek inwestora, mimo sprzeciwu pozostałych stron postępowania. Jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie takiego postępowania byłoby zagrożenie interesu społecznego.

 • 26.03.2020
  Orzecznictwo w zakresie DJP – wytyczne czy obowiązek?
  więcej...
 • 15.03.2020
  Umowa handlowa Unii Europejskiej z Ukrainą
  więcej...
 • 16.02.2020
  Umowa między Unią Europejską a Mercosur
  więcej...
 • 10.02.2020
  Polska liderem w produkcji i eksporcie drobiu
  więcej...
 • 04.02.2020
  Oszustwo w sprzedaży drobiu
  więcej...
 • 24.01.2020
  Ustawa „antyodorowa”
  więcej...
 • 14.10.2019
  WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – ZMIANY W POSTĘPOWANIACH
  więcej...
 • 08.10.2019
  SPECUSTAWA UŁATWIAJĄCA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW UE W ROLNICTWIE
  więcej...
 • 14.09.2019
  NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  więcej...
 • 16.08.2019
  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą oznakowanie "bez GMO"
  więcej...