AKTUALNOŚCI

09.10.2018


Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

    

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego przewidzianego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), prowadzony w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności. Zgodnie z definicją legalną dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.). 


Dzięki mechanizmowi upadłości konsumenckiej dłużnik zyskuje możliwość oddłużenia poprzez umorzenie całości bądź części jego długów, natomiast wierzyciel – szansę na uzyskanie, w jak najwyższym stopniu, świadczeń od niewypłacalnego konsumenta. 

Upadłość, wszczynana na wniosek dłużnika powoduje, iż w ramach jednego, ,,skumulowanego” postępowania upadłościowego doprowadza się do łącznego zaspokojenia wszystkich wierzycieli konsumenta poprzez sprzedaż całego, albo części majątku konsumenta.

Obecnie trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją upadłości konsumenckiej. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Sprawiedliwości, projekt ustawy będzie zawierał przepisy wyłączające badanie elementu umyślności i rażącego niedbalstwa, stanowiących obecnie bezwzględną przesłankę dla oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Ocena przyczyn niewypłacalności zostanie przesunięta na etap ustalania planu spłaty, ewentualnie decyzji o umorzeniu bez ustalania planu spłaty. Konsekwencją negatywnej oceny zachowania konsumenta przed niewypłacalnością będzie sankcja w postaci wydłużenia okresu spłaty – od 4 do 7 lat. 


Projekt przewiduje także wprowadzenie tzw. postępowania zabezpieczającego, w którym sąd kumulatywnie, w drodze jednej decyzji, ogłosi upadłość oraz ustali plan spłat bądź umorzy zobowiązanie. Proponowane zmiany, poprzez minimalizację udziału syndyka w procesie likwidacyjnym, mają znacznie przyspieszyć postępowanie upadłościowe i proces ustalania zobowiązań dłużnika w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie pozwala na zaspokojenie wierzycieli w drodze sporządzenia planu podziału. Do obowiązków sądu lub powołanego w tym celu tymczasowego nadzorcy sądowego będzie bowiem należało określenie stanu majątku dłużnika, osobistej sytuacji życiowej i okoliczności konkretnej sprawy. Nowelizacja zakłada także możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami bez przeprowadzenia postępowania upadłościowego, a z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego. Ponadto, gdy sąd pozytywnie oceni szansę na zawarcie porozumienia układowego z wierzycielami, będzie mógł wstrzymać na okres do 5 miesięcy rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości.


    Planowany termin przyjęcia projektu wyznaczony został na początek przyszłego roku. • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...