AKTUALNOŚCI

29.10.2018


Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


W lipcu 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogli zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wynikało to z faktu niespełniania podstawowych kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą (ustalonego na poziomie 50 tys. zł) oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.

  

Nowelizacja ustawy przewiduje objęcie przepisami wszystkich relacji handlowych między dostawcą, a nabywcą. Ustawa ma także zapewnić pełną anonimowość stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową, zarówno w zakresie danych osobowych, jak i treści zgłaszanego zawiadomienia.


Celem przeprowadzonej nowelizacji, zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, w którym to rolnicy stanowią najsłabsze ogniwo i niejednokrotnie są wykorzystywani przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym. Ustawa ma także uciąć powtarzającą się dotychczas praktykę niezgłaszania przez rolników zawiadomień do UOKiKu z obawy przed ujawnieniem danych zgłaszającego i płynącymi z tego konsekwencjami w postaci utraty kontraktów i pogorszeniem stosunków handlowych z nabywcami.

W wyniku nowelizacji poszerzony został także krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia do UOKiK – od tej pory będzie to mógł uczynić każdy obywatel, a nie wyłącznie zainteresowany przedsiębiorca. Na podstawie nowych przepisów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie również uprawniony do zlecania Inspekcji Handlowej przeprowadzania kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonej przez UOKiK.

Zdaniem autorów projektu nowelizacji ustawy, wprowadzenie zmian ,,będzie pozytywnie wpływało na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, w tym sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, ograniczając nieuczciwe praktyki pośród wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw. • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...