AKTUALNOŚCI

19.01.2019


Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.

Zgodnie z noworoczną zmianą Kodeksu pracy, zakres danych jakich pracodawca może żądać od pracownika zostanie rozszerzony o numer rachunku pracownika.

Według obowiązujących przepisów, podstawową formą dotyczącą doręczenia pracownikowi jego wynagrodzenia jest przekazywanie wynagrodzenia pracownika do jego rąk własnych. W obecnych czasach nieliczna grupa pracowników korzysta z tej formy wypłaty wynagrodzenia, mimo to przepisy nie zostały jeszcze zaktualizowane. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że zgodnie z obowiązującym dotychczas art. 86 Kodeksu pracy, obowiązek wypłaty wynagrodzenia może być spełniony przez pracodawcę inaczej niż do rąk własnych pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. W praktyce, wypłata wynagrodzenia w większości dokonywana jest na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, poprzez wyrażenie przez pracownika zgody w formie specjalnego formularza na wypłatę wynagrodzenia w za pośrednictwem.

Poddany nowelizacji art. 22§2 upoważni pracodawcę do żądania wskazania przez pracownika numeru jego rachunku bankowego, oczywiście pod warunkiem, że pracownik nie złoży pisma z prośbą o przekazywanie należnego wynagrodzenia do rąk własnych. W praktyce nadal jednak będą funkcjonować oświadczenia umożliwiające pracownikowi wskazanie właściwego numeru rachunku bankowego, natomiast podstawową zasadą dotyczącą wypłaty wynagrodzenia będzie przekazywanie go bezpośrednio na rachunek bankowy pracownika, co wynika bezpośrednio z nowego brzmienia art. 86.

W ten sposób ustawodawca dostosowuje przepis prawa do aktualnie obowiązujących standardów, w których to prawie każdy pracownik posiada już numer rachunku bankowego. Jednak jeśli pracownik zadecyduje by otrzymywać wynagrodzenia do rąk własnych, nic nie będzie stało na przeszkodzie by złożyć stosowny wniosek. Wniosek będzie można złożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, a dokładniej na mocy art. 10 pracodawca jest zobowiązany w terminie 21 dni od wejścia w życie wspomnianej ustawy (tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.) poinformować pracowników, którzy dotychczas pobierali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych. Taki wniosek będzie mógł zostać złożony w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie 7 dni od otrzymania wyżej wymienionych informacji od pracodawcy. • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...