AKTUALNOŚCI

10.02.2019


NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW

W dniu 8 lutego 2019 r. weszła w życie Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne z dnia 9 listopada 2018r.

Nowa Ustawa ma zastosowanie do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo np. spółką osobową 
 • ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Polski,
 • jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,
 • jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014,
 • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (przez co najmniej 3 lata płaci podatek rolny),
 • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Nowych przepisów nie stosuje się do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne: 

 1. objęte procedurą likwidacji działalności, 
 2. objęte postępowaniem upadłościowym,
 3. objęte jednym z postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Nową ustawą mogą być objęte jedynie zobowiązania pieniężne (a nie np. obowiązek odchowania określonej liczby zwierząt) rolnika. 


Nowa ustawa przewiduje cztery możliwości restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych rolników:

 1. Kredyt restrukturyzacyjny

Zainteresowany tą formą restrukturyzacji będzie składał wniosek o kredyt w banku kredytującym, z którym ARiMR będzie miała podpisana umowę o współpracy (na dzień oddania materiału do druku takie umowy nie były jeszcze podpisane). Decyzję o udzieleniu kredytu będzie suwerennie podejmował bank. ARMIR będzie natomiast przekazywał dopłaty do oprocentowania na podstawie umowy zawartej z bankiem kredytującym. 

 1. Pożyczka restrukturyzacyjna 

Pożyczka będzie udzielana rolnikowi udzielana przez ARMIR na okres nie dłuższy niż 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne wynikającej z planu restrukturyzacji, nie większej jednak niż 5 mln zł dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest przedstawienie zabezpieczenia spłaty pożyczki w wysokości zapewniającej jej spłatę wraz z oprocentowaniem, przy czym Ustawa nie definiuje sposobów zabezpieczenia spłaty. 

 1. Gwarancja 

Udzielenie gwarancji jest ściśle powiązane z przyznaniem Kredytu Restrukturyzacyjnego, gwarancja jest bowiem udzielana przez KOWR bankowi, z którym podmiot prowadzący gospodarstwo rolne zawarł warunkową umowę kredytu restrukturyzacyjnego.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest m. in. ustanowienie hipoteki na rzecz KOWR i to wyłącznie hipoteką ustanowioną na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej na której będzie dokonane zabezpieczenie. 

 1. Przeniesienie nieruchomości 

Jedyna forma restrukturyzacji, która nie jest pomocą publiczną i może być stosowana od razu po wejściu w życie nowych regulacji (o ile KOWR wdroży niezbędne procedury wewnętrzne). Jej istota to przejęcie przez KOWR długu rolnika powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, co następuje za zgodą wierzycieli, pod warunkiem przeniesienia przez rolnika własności całości albo części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

Plan restrukturyzacyjny 

Plan restrukturyzacji jest dokumentem niezbędnym w tych formach restrukturyzacji, które są pomocą publiczną. 

Podstawy prawne:

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne z dnia 9 listopada 2018r. (DzU z 2019r. poz. 33) • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...