AKTUALNOŚCI

04.06.2018


Monitoring pracowników 

Równolegle z wejściem w życie RODO, pojawiły się przepisy wyraźnie zezwalające pracodawcom na monitoring wizyjny pracowników. Jednocześnie wprowadzono zamknięty katalog okoliczności, które uprawniają pracodawców do „nagrywania” pracowników. Taki nadzór nad pracownikami będzie możliwy wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne do (1) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, (2) ochrony mienia, (3) kontroli produkcji, (4) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracodawca nie może wykorzystywać zgromadzonych nagrań w innym celu, niż jeden z powyższych tj. np. nagrania nie mogą służyć jako ocena efektywności czy jakości pracy pracownika pod kątem ew. przyznania pracownikowi premii uznaniowej. 

Kamery nie mogą być ustawione wszędzie. Kamer nie powinno być w pomieszczeniach sanitarnych, szatni, stołówce, palarni lub pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa informacji – wówczas możliwa jest instalacja kamer również w tych newralgicznych miejscach. Pracodawca ma ograniczony czas, w którym może przechowywać nagrania z monitoringu – jest to okres maksymalnie 3 miesięcy, po tym okresie nagrania winny być kasowane. Jedynym wyjątkiem umożliwiającym przechowywanie nagrań przez dłuższy okres czasu jest sytuacja, gdy nagrania mają stanowić dowód w postępowaniu (karnym/cywilnym/administracyjnym) – wówczas nagrania te mogą być przechowywane do zakończenia takich postępowań.  

Przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki informacyjne: a) pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu w terminie nie późniejszym niżeli 2 tygodnie przez terminem jego uruchomienia.  b) Cel i zakres stosowania monitoringu będzie ustalany w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. c) Obowiązek wyraźnego oznaczenia pomieszczeń monitorowanych - niewystarczające będzie oznaczenie całego budynku na drzwiach frontowych „obiekt monitorowany”, konieczne jest wyraźne oznaczenie każdego z monitorowanych pomieszczeń z osobna.  

Nowe przepisy przewidują również wyraźnie prowadzenie innych form monitoringu pracowników przez pracodawcę, tj. przeglądania maili służbowych, zawartości komputerów, komunikatorów, jak i telefonów komórkowych, czy monitoring lokalizacji jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.


 • 04.10.2018
  Precyzyjniejsze szacowanie szkód łowieckich
  więcej...
 • 09.08.2018
  Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
  więcej...
 • 04.08.2018
  Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.
  więcej...
 • 10.07.2018
  Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy
  więcej...
 • 04.07.2018
  ,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji
  więcej...
 • 16.06.2018
  Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia
  więcej...
 • 10.06.2018
  E-ZLA - czyli koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi.
  więcej...
 • 04.06.2018
  Monitoring pracowników
  więcej...
 • 23.05.2018
  Współdziałanie czy kierowanie? – znaczenie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurze ustalania warunków środowiskowych.
  więcej...
 • 10.05.2018
  Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – tylko elektronicznie!
  więcej...