AKTUALNOŚCI

16.06.2018


Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia


Ważna informacja dla wszystkich wierzycieli, dochodzących spłaty długów: Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw zmienione zostały ogólne terminy przedawnienia roszczeń. 

Zasadnicza zmiana nowelizacji sprowadza się do skrócenia podstawowego, 10 - letniego terminu przedawnienia roszczenia majątkowego do okresu sześciu lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi – tak jak do tej pory – trzy lata. Nie zmieniają się także szczególne terminy przedawnienia, wyrażone w przepisach odnoszących się do poszczególnych umów w obrocie cywilnoprawnym, jak m.in. dwuletni termin przy sprzedaży, czy umowie o dzieło.

Istotną modyfikacją jest również nowy sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. W obecnym stanie prawnym ustawodawca zastrzegł, iż koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin ten jest krótszy niż dwa lata. Oznacza to nieznaczne wydłużenie terminu przedawnienia o czas do końca roku kalendarzowego, które to zastrzeżenie może się okazać dużym ułatwieniem dla wierzycieli, nie będących już dłużej zobligowanymi do dokonywania szczegółowych obliczeń terminów dla dochodzenia swoich roszczeń. 

Nowelizacja, według Ministerstwa Sprawiedliwości, ma poprawić sytuację dłużników, ściganych wielokrotnie przez firmy windykacyjne za długi, które dawno już się przedawniły. W szczególności, nowe przepisy mają na celu wzmocnienie pozycji konsumenta, niejednokrotnie nieświadomego możliwości sądowego podniesienia zarzutu przedawnienia. Fakt ten wykorzystywany jest w praktyce przez wierzycieli w postępowaniach przed wymiarem sprawiedliwości, dochodzących zapłaty należności przez dłużników nawet po upływie kilkudziesięciu lat.

Kluczową zmianą jest także wprowadzenie ustawowego zakazu dochodzenia roszczeń przedawnionych. Nowe brzmienie art. 177 kodeksu cywilnego wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Tym samym, sąd z urzędu będzie zobligowany do badania kwestii przedawnienia w stosunkach z konsumentem i automatycznego oddalenia powództwa przedawnionego. 

Zmiany terminów przedawnienia pociągają za sobą jednocześnie nowelizacje w procedurze egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego. Dotychczasowa praktyka nakazywała bankom niezwłoczne przekazanie zajętej kwoty do organu egzekucyjnego, co skutecznie blokowało możliwość wstrzymania często bezzasadnej procedury egzekucyjnej. Aktualnie dłużnik zyskuje 7 – dniowy termin na wniesienie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego; dopiero po upływie powyższego terminu zajęta kwota zostanie przekazana na konto komornika.


Znajomość terminów przedawnienia pozostaje niezwykle istotną kwestią w praktyce zaspokajania roszczeń przez wierzycieli. Pamiętać bowiem należy, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.


 • 04.10.2018
  Precyzyjniejsze szacowanie szkód łowieckich
  więcej...
 • 09.08.2018
  Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
  więcej...
 • 04.08.2018
  Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.
  więcej...
 • 10.07.2018
  Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy
  więcej...
 • 04.07.2018
  ,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji
  więcej...
 • 16.06.2018
  Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia
  więcej...
 • 10.06.2018
  E-ZLA - czyli koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi.
  więcej...
 • 04.06.2018
  Monitoring pracowników
  więcej...
 • 23.05.2018
  Współdziałanie czy kierowanie? – znaczenie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurze ustalania warunków środowiskowych.
  więcej...
 • 10.05.2018
  Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – tylko elektronicznie!
  więcej...