POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KO-LEGAL.PL

Polityka prywatności

Ochrona prywatności jest stanowi jeden z priorytetów naszej działalności. Dokładamy najwyższych starań, aby w możliwie najefektywniejszy sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w zrozumiały sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), sporządzona została przez kancelarię Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu i jest skierowana do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością gospodarczą Administratora oraz jego działalnością marketingową i promocyjną.

Kancelaria Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerka Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

Podmiotem odpowiedzialnym jest Administratorem Twoich danych osobowych, tj. Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 1/28, 61 – 751 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315573, NIP: 7781461371, REGON: 301031393 („Administrator”).

2. W jaki sposób możesz skontaktować się z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z Administratorem:

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 1/28, 61 – 751 Poznań lub;
 b) za pośrednictwem adresu e-mail: office@ko-legal.pl .


3. Jaka jest podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które przekazujesz Administratorowi przetwarzane są:

  1. w związku z przekazaniem przez Ciebie swoich danych kontaktowych (np. wręczenie wizytówki na spotkaniu);
  2. w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  4. w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora;
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);
  6. w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania strony WWW administratora oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników (w tym celu strona WWW korzysta z plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli dane osobowe są zbierane niebezpośrednio od Ciebie, Administrator przetwarza je w zakresie: imienia, nazwiska, firmy, adresu korespondencyjnego, e-mail oraz numeru telefonu w celach i na podstawach określonych w powyżej. W takim wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy, zleceniodawcy lub podmiotu, którego interesy reprezentujesz wobec Administratora.

Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub obronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora lub strony trzeciej, dostarczanie usług i komunikacja z Klientem.

4. Przysługujące Tobie prawa wobec danych osobowych?

W zakresie dozwolonym przez RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 b) 
Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 c) 
Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: 

  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, 
  3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:

e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z Administratorem. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem:

Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

5. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: 

(1) rasa lub pochodzenie etniczne; 

(2) poglądy polityczne; 

(3) przekonania religijne lub filozoficzne; 

(4) członkostwo w związkach zawodowych; 

(5) życie seksualne lub orientacja seksualna; 

(6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; 

(7) dane genetyczne i dane biometryczne oraz 

(8) dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Administrator może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe szczególnie chronione i dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu ich przetwarzania i oraz tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

6. Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania jednak danych osobowych może jednak – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwi zawarcie umowy z Administratorem, może wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mogło świadczyć na Twoją rzecz lub może uniemożliwić kontakt z Tobą lub przesyłanie Ci treści marketingowych, w tym newslettera.

7. Komu są udostępniane Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych

b) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.