USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO KARNE

klienci indywidualni

W dniu 1 lipca 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy zmieniające znacząco postępowanie karne. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do procesu karnego tzw. zasady kontradyktoryjności.

W życiu codziennym oraz w dzisiejszej niezwykle konkurencyjnej gospodarce ludzie coraz częściej posuwają się niestety do „nieczystej gry”. Niektórzy wprost posuwają się do czynów, które można zakwalifikować jako przestępstwo. Inni natomiast celowo lub w wyniku nieporozumienia przypisują swoim konkurentom przymiotnik „przestępcy – oszusta”.

Podejmujemy się obrony we wszystkich sprawach karnych, zarówno w sprawach tzw. „przestępstw pospolitych”, a także przestępstw gospodarczych tzw. „przestępstw białych kołnierzyków” oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Prowadzimy sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zawieszenie postępowania wykonawczego, a także o orzeczenie kary zastępczej. Reprezentujemy w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz o zarządzenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. 

Bronimy w sprawach dotyczących przestępstw związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych, a także w sprawach o przestępstwa łączące się ze stosowaniem niesprawdzonych, niebezpiecznych lub nieodpowiednich wyrobów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Kancelaria reprezentuje także pokrzywdzonych przestępstwem.