USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

biznes

Przygotowujemy regulacje wewnętrzne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych, jak i nadzorujemy udzielanie zamówień publicznych w imieniu zamawiającego.

Opracowujemy ekspertyzy prawne w zakresie stosowania przepisów ustawy oraz analizujemy dokumentacje przetargowe.

Reprezentujemy klientów, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentujmy zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem powszechnym oraz sporządzamy odpowiedzi na wnoszone przez wykonawców środki ochrony prawnej, sporządzamy skargi do sądów, wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

Prowadzimy doradztwo w zakresie dotyczącym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.