USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO KONKURENCJI

biznes

Kopiowanie produktów, używanie nazw podobnych do powszechnie znanych i renomowanych brandów zdarza się niestety prawie codziennie i w każdej branży. Naszym klientom zapewniamy ocenę szans dochodzenia roszczeń związanych z zaistniałym naruszeniem ich praw oraz reprezentowanie ich interesów przed sądem.

Przeprowadzamy audyty prawne, w szczególności umów w zakresie zgodności z prawem konkurencji, przede wszystkim w zakresie zgodności systemów rabatowych z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. Opiniujemy funkcjonujące praktyki i polityki handlowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawa konkurencji.

Analizujemy aspekty prawne związane z kontrolą koncentracji czy też uzyskania dominującej pozycji rynkowej przedsiębiorcy.

Prowadzimy postępowania przed krajowymi organami ochrony konkurencji. Reprezentujemy strony sporów z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji i nieuprawnionego wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa.