USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

biznes

Zajmujemy się doradztwem związanym z prawno-karnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.  Bronimy klientów w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, takich jak nadużycie zaufania, oszustwa ubezpieczeniowe, oszustwa kredytowe, tzw. pranie brudnych pieniędzy czy przestępstwa na szkodę wierzycieli, pozorne bankructwo, faworyzowanie wierzycieli. 

Z uwagi na szerokie doświadczenie w sprawach prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz procesów inwestycyjnych budowlanych nasza praktyka obejmuje także obronę w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko środowisku oraz określonych w ustawie prawo budowlane.

Występujemy, zarówno jako obrońcy, jak i reprezentanci pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa stypizowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w sprawach dotyczących prawno karnej ochrony znaków towarowych, takich jak oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym lub obrót towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym. 

W zakresie przestępstw określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji prowadzimy sprawy dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przestępstwa mylnego oznaczania zewnętrznej postaci produktu.