USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO AUTORSKIE

biznes

Reprezentujemy interesy twórców, jak i osób które dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają prawa autorskie lub kupują licencje. Optymalizujemy jednocześnie warunki takich transakcji, w tym warunki podatkowe.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w interesie twórców jak i nabywców/korzystających z praw autorskich osób trzecich.

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie prawno autorskich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim przygotowujemy wyczerpujące opinie prawne dotyczące każdego rodzaju utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych. Opracowujemy projekty umów obejmujących zagadnienia prawno autorskie, w tym dotyczących przejścia praw autorskich, regulujących warunki korzystania z utworu (umowy licencyjne), odnoszących się do dokonywania i rozporządzania opracowaniami cudzych utworów. Przeprowadzamy badanie stanu prawnego dóbr niematerialnych pod kątem możliwych roszczeń osób trzecich jak i w celu ustalenia granic dozwolonego użytku.

Świadczymy pomoc prawną i profesjonalną reprezentację w rozmowach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.