USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE

biznes

Kancelaria specjalizuje się w praktyce procesowej, reprezentując klientów w sporach sądowych dotyczących wszystkich dziedzin prawa. Obecny skomplikowany i sformalizowany proces sądowy wymaga specjalistycznego, indywidualnego podejścia, uwzględniającego specyfikę branży i przedmiotu sporu. Nie mniej istotne jest jednak posiadane przez Wspólników Kancelarii doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami dotyczących wykonywania poszczególnych stypizowanych w kodeksie cywilnym umów, sporach dotyczących umów inwestycyjnych, nieruchomości i inwestycji budowlanych, jak również międzynarodowej sprzedaży towarów / świadczenia usług.

Przygotowanie postępowania spornego, niezależnie od przedmiotu sporu i branży w której działa klient wymaga działań uwzględniających szereg okoliczności. Odpowiedni wybór i przygotowanie strategii procesowej i możliwych sposobów działania ma kluczowe znaczenia oraz może rodzić poważne konsekwencje biznesowe i podatkowe.

Klientów reprezentujemy w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzimy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, nie poprzestając na samym korzystnym wyroku dla naszych klientów, ale przede wszystkim wyegzekwowaniu wynikających z wyroku praw i zobowiązań.