USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RYNKU KAPITAŁOWEGO

biznes

Wykonujemy badania prawne due-diligence celem przygotowania podmiotu do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, doradzamy przy sporządzaniu prospektu emisyjnego oraz memorandów informacyjnych. Występujemy w toku postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego wspierając Klientów w pełnym zakresie procesu dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku publicznym (GPW, New Connect). Przygotowujemy dokumentacją emisyjną, wdrażając w szczególności zasady ładu korporacyjnego.

Świadczymy pomoc prawną dla indywidualnych akcjonariuszy w zakresie prawnych aspektów obrotu papierami wartościowymi, transakcjami terminowymi, opcjami i innymi produktami finansowymi.