USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

UMOWY CYWILNOPRAWNE

klienci indywidualni

W życiu codziennym, praktycznie na każdym jego kroku, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie treści umów nakładających na strony transakcji różnego rodzaju praw i obowiązków.

Zasadą prawa cywilnego jest trwałość umów (pacta sunt servandta – umów należy dotrzymywać). Oznacza to, iż strony zawierając umowę powinny wykonać wynikające z niej zobowiązanie zgodnie z jego treścią. Niejednokrotnie zbędne, zawiłe czy też narzucone treści umowne powodują bardzo niekorzystną sytuację jednej ze stron zawieranej umowy.

Prawnicy Kancelarii dbają o to, by umowy podpisywane przez klientów, zawierały zapisy gwarantujące właściwe wyważenie praw i obowiązków każdej ze stron umowy, minimalizowały formalności i zmierzały do szybkiego oraz realnego wykonania zawartych umów.

Nasza Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc w przygotowywaniu i opiniowaniu umów, uczestnictwie w negocjacjach dotyczących zawarcia i rozwiązania umów cywilnoprawnych.