USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

klienci indywidualni

Reprezentowanie przed organami administracji państwowej. Doradztwo we wszelkich aspektach prawnych w postępowaniach przed organami administracji samorządowej. Reprezentowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uzyskiwanie zezwoleń organów administracji państwowej w wymaganych przepisami prawa sytuacjach.